CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Vietwash

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Vietwash

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Vietwash

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Vietwash

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Vietwash
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - Vietwash

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỬA HÀNG RỬA XE VIETWASH

Chính sách bảo mật này có hiệu lực ngay lập tức.

GIỚI THIỆU

Tại VIETWASH (“Công ty” hoặc “Chúng tôi”), chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông qua việc tuân thủ chính sách này.

Chính sách này mô tả các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc bạn có thể cung cấp khi bạn truy cập trang web này (“Trang web” của chúng tôi) và các phương pháp thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó.

Chính sách này áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập:

Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi:

Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, lựa chọn của bạn là không sử dụng Trang web hay ứng dụng di động của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc tải ứng dụng đi động, bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi được coi là chấp nhận những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra chính sách định kỳ để biết các bản cập nhật.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ BẠN VÀ CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin từ và về người dùng Trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin này:

THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Thông tin chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi có thể bao gồm:

Bạn cũng có thể cung cấp thông tin để được xuất bản hoặc hiển thị (sau đây gọi là “được đăng”) trên các khu vực công cộng của Trang web, hoặc truyền cho những người dùng khác của Trang web hoặc các bên thứ ba (gọi chung là “Đóng góp của người dùng”). Đóng góp của người dùng của bạn được đăng trên và truyền cho người khác tự chịu rủi ro. Mặc dù chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào các trang nhất định / bạn có thể đặt một số cài đặt bảo mật nhất định cho thông tin đó bằng cách đăng nhập vào hồ sơ tài khoản của mình, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng. Ngoài ra, chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác của Trang web mà bạn có thể chọn để chia sẻ Đóng góp Người dùng của mình. Do đó, chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng những Đóng góp của Người dùng của bạn sẽ không bị những người không có thẩm quyền xem.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG QUA CÔNG NGHỆ THU THẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG.

Khi bạn điều hướng và tương tác với Trang web và ứng dụng đi động của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tự động để thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị, các hành động và mẫu duyệt web của bạn, bao gồm:

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trực tuyến khác (theo dõi hành vi). Thông tin chúng tôi thu thập tự động là dữ liệu thống kê và không bao gồm thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có thể duy trì nó hoặc liên kết nó với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập theo những cách khác hoặc nhận từ bên thứ ba. Nó giúp chúng tôi cải thiện Trang web của mình và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn, bao gồm bằng cách cho phép chúng tôi:

Các công nghệ chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu tự động này có thể bao gồm:

Chúng tôi không tự động thu thập Thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có thể ràng buộc thông tin này với thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi.

BÊN THỨ BA SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ THEO DÕI KHÁC

Một số nội dung hoặc ứng dụng, bao gồm cả quảng cáo, trên Trang web, được phân phát bởi các bên thứ ba, bao gồm nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và máy chủ, nhà cung cấp nội dung và nhà cung cấp ứng dụng. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie một mình hoặc kết hợp với đèn hiệu web hoặc các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin họ thu thập có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn hoặc họ có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau và các dịch vụ trực tuyến khác. Họ có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích (hành vi) hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác.

Chúng tôi không kiểm soát các công nghệ theo dõi của các bên thứ ba này hoặc cách chúng có thể được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quảng cáo hoặc nội dung được nhắm mục tiêu khác, bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp có trách nhiệm.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi đã thu thập được từ bạn để cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo cho các đối tượng mục tiêu của nhà quảng cáo của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích này mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng nếu bạn nhấp vào hoặc tương tác với một quảng cáo, nhà quảng cáo có thể cho rằng bạn đáp ứng các tiêu chí mục tiêu của họ.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi và thông tin không xác định bất kỳ cá nhân nào, không hạn chế.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hoặc bạn cung cấp như được mô tả trong chính sách bảo mật này:

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

LỰA CHỌN VỀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các lựa chọn liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã tạo các cơ chế để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát sau đối với thông tin của bạn:

TRUY CẬP VÀ SỬA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể gửi e-mail cho chúng tôi qua liên kết liên hệ của chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ bằng cách xóa tài khoản người dùng của bạn. Chúng tôi có thể không chấp nhận yêu cầu thay đổi thông tin nếu chúng tôi tin rằng sự thay đổi đó sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc khiến thông tin không chính xác.

Nếu bạn xóa Đóng góp của người dùng khỏi Trang web và ứng dụng đi động, bản sao của Đóng góp của người dùng của bạn có thể vẫn có thể xem được trong các trang được lưu trong bộ nhớ cache và lưu trữ hoặc có thể đã được sao chép hoặc lưu trữ bởi người dùng Trang web khác. Việc truy cập và sử dụng hợp lý thông tin được cung cấp trên Trang web, bao gồm cả các Đóng góp của Người dùng, được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng của chúng tôi.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ theo Điều 21 Hiến pháp năm 2013 có quy định: “1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn;”

Và Điều 38 Bộ luật Dân sự năm 2015 “Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình” quy định: “1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp được thiết kế để bảo mật thông tin cá nhân của bạn khỏi bị mất ngẫu nhiên và khỏi bị truy cập, sử dụng, thay đổi và tiết lộ trái phép

Sự an toàn và bảo mật thông tin của bạn cũng phụ thuộc vào bạn. Khi chúng tôi cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu để truy cập vào một số phần của Trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn được truyền đến Trang web của chúng tôi. Bất kỳ việc truyền tải thông tin cá nhân nào đều do bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật nào có trên Trang web.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Chính sách của chúng tôi là đăng bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail đến địa chỉ e-mail được chỉ định trong tài khoản của bạn và / hoặc thông qua thông báo trên trang chủ của Trang web. Ngày chính sách bảo mật được sửa đổi lần cuối được xác định ở đầu trang. Bạn có trách nhiệm đảm bảo chúng tôi có địa chỉ e-mail hoạt động và có thể gửi được cập nhật cho bạn, đồng thời truy cập định kỳ vào Trang web của chúng tôi và chính sách bảo mật này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Để đặt câu hỏi hoặc nhận xét về chính sách bảo mật này và các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi, hãy liên hệ qua liên kết Liên hệ với chúng tôi.

Tham khảo thêm 

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.

Icon
Icon
1
Bạn cần hỗ trợ?